Vedtægter 17. marts 2019

 

 

Vedtægter for HELSINGØR BUSSEN

 § 1. Navn og formål.


Stk.1
Foreningens navn er ” HELSINGØR BUSSEN”

Stk. 2
Foreningens formål er at samle nuværende og tidligere ved MOVIA, herunder entreprenører, samt disses ægtefæller/samlevere, til hobby-betonede aktiviteter, og at styrke trivsel og kammeratskab, samt socialt samvær, med baggrund i det sammenhold, der var ved Busdivisionens garageanlæg på Løvdalsvej i Helsingør.

 

§ 2. Medlemskab og kontingent.

 

Stk. 1 

Som aktivt medlem kan optages enhver nuværende, samt tidligere ansat ved MOVIA, herunder entreprenører, samt disses ægtefælle/samleve, som vil indordne sig under foreningens ånd og tone.

 

Ægtefælle/samlever kan betale familiekontingent som er 1 ½ kontingent

 

Stk. 2

 

Personer som ikke opfylder betingelserne under pkt. 1, kan optages aktivt medlem, såfremt vedkommende mindst har været støttemedlem i 2 år. Og som i ord som i gerning på uselvisk vis har været et stort aktiv for vores forening, samt været med til at værne om denne bus-prægede forening fortsatte beståen.
Kan af bestyrelsen få tilbudt A-medlemskab, såfremt et flertal af bestyrelsen på mindst 7 bestyrelsesmedlemmer har godkendt personen forinden. 

Stk. 3 

Som passive medlemmer, kan optages enhver, der ønsker ar støtte HELSINGØR BUSSEN. 

Stk. 4

Foreninger med særlig tilknytning til HELSINGØR BUSSEN, kan optages som kollektivt støttemedlem uden stemmeret. Optagelse kan kun ske med bestyrelsens godkendelse. 

Stk. 5

 

Personer der opfylder STK 1, men som er gået på efterløn eller pension, kan optages som aktivt medlem til halvt kontingent- Evt. Optagelse af samlever er kontingentstørrelsen stadig som under STK.1. 

Stk. 6 

Æresmedlemmer kan optages såfremt de er indstillet af et medlem.
Indstillingen skal være motiveret, og skal godkendes af æresmedlem komite, bestående af 3 bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 7

Foreningens medlemmer er pligtige til at følge de af bestyrelsens givne anvisninger.  

 

Stk. 8

Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen og opkræves af kassereren. 

Stk. 9

 

Kontingentet opkræves kvartårligt forud i følgende måneder januar – april – juli & oktober.
Betalingsservice opkræves kvartalvis i januar – april – juli & oktober.
FI ( almindeligt indbetalingskort) opkræves halvårligt i april & oktober.
Nyt medlemskab opkræves 1. År forud.

 

§ 3. Ændring af medlemsstatus  

Ændringer i medlemsstatus skal ske til foreningens formand eller kasserer.

§ 4. Bestyrelsen

Stk. 1

 

Til at lede det daglige arbejde i foreningen, vælges en formand og en kasserer. Samt 7 bestyrelsesmedlemmer.

 

Endvidere vælges 2 suppleanter som kan deltage i bestyrelsesmøderne, dog uden stemmeret. Kun ved et bestyrelsesmedlems længerevarende fravær, indtræder suppleanten. 

Stk. 2

 

Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og sekretær. 

Stk. 3

 

Bestyrelses medlemmer vælges for 2 år ad gangen.
Formanden samt 3 bestyrelsesmedlemmer afgår i lige årstal.
Kasserer samt 4 bestyrelsesmedlemmer afgår i ulige årstal. 
Bestyrelses suppleanter vælges for et år. 
Såfremt suppleanten indtræder i stedet for et bestyrelsesmedlem, følger suppleanten det pågældende bestyrelsesmedlems valg periode.

Stk. 4

 

Kandidater til bestyrelsen vælges ved almindeligt stemmeflertal.

En blank stemme tælles ikke som en afgiven stemme. 

Der kan ikke opstilles på flere kandidatposter. 

Arbejde, sygdom og ferie, berettiger til at stemme med fuldmagt.

 

Stk. 5

 

Forslag til kandidater til bestyrelsen, skal ske skriftligt med forslagsstillerens samt kandidatens underskrift.
tidsfrist i henhold til § 5. Stk. 8   

§ 5. Generalforsamling

Stk. 1

 

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar / marts måned. 
Det bekendtøres ved opslag på tjeneste stederne, folkelokalerne på Helsingør og Hornbæk busterminal, klublokalet og på foreningens hjemmeside. 

Bestyrelsen drager omsorg for indkaldelse, personligt om nødvendigt. 

Stk. 2.

 

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes når formanden eller, et flertal i bestyrelsen eller mindst en tredje del af medlemmerne skriftligt motiverer ønske herom.

Ekstraordinær generalforsamling skal varsles med mindst ti dage.

Stk. 3

 

Dagsorden skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent og stemmeudvalg.

2. Beretning ved formand herunder udvalgsformænd.

3. Regnskab og budget gennemgås og kommenteres af kasserer.
4. Indkomne forslag.

5. Kontingent.

6. Valg

7. Ferielotteriet.

8. Eventuelt 

Stk. 4

 

Ingen sag som ikke har stået opført i den af bestyrelsens bekendtgjorte dagsorden, kan komme under afstemning på generalforsamlingen. 

Stk. 5

 

Referater fra bestyrelsesmøder med mere, skal ligge til gennemsyn på generalforsamlingen. 

Stk. 6

 

Bestyrelsen kan i en ekstraordinær situation, ændre tidspunktet for en generalforsamlings afholdelse med op til en måned på hver side. Bestyrelsen skal i sådanne tilfælde, ved opslag motivere tiltaget.

Stk. 7

 

På generalforsamlingen vælges et stemmeudvalg, bestående af 3 personer.

 

 

Stk. 8

 

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være indleveret skriftligt til formand eller kasserer senest to uger før afholdelse af generalforsamling. 

Stk. 9

 

Afstemninger på Generalforsamlingen fortages i almindelighed ved håndsoprækning.
Skriftlig afstemning foretages såfremt et medlem stiller krav herom.
Forsalg som ved afstemning opnår stemmelighed , bortfalder.

Stk. 10

 

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, uanset de fremmødtes antal. 

§ 6, Foreningens vedtægter.

Forslag til foreningens vedtægter, kan vedtages af generalforsamlingen, såfremt mindst to tredjedele af de fremmødte stemmer for. 

§ 7. Karantæne/eksklusion

 

Bestyrelsen kan idømme et medlem karantæne/eksklusion – dog skal mindst et af følgende punkter kunne tages i anvendelse såfremt:

1/ Medlem står i restance med mere en tres dage.

2/ Medlem overtræder de af foreningens givne forordninger eller 
    vedtægter.

3/ Ved upassende optræden i forbindelse med repræsentation af 
    foreningen. 
4/ Ved upassende optræden i foreningens lokal, samt ved foreningens 

    udflugter og arrangementer. 

§ 8. Billagskontrollanter


Stk. 1

Til revision af foreningens regnskab, vælges to bilags kontrollanter, samt to suppleanter. 

Stk. 2

 

Første bilagskontrollant samt suppleant afgår på lige årstal efter en to årig periode. 
Anden bilagskontrollant samt suppleant afgår på ulige årstal efter en to års periode. 

§ 9. Kasserer 

Foreningens kasserer samt formand og næstformand er ansvarlige overfor foreningens midler.

Kassereren må under normale omstændigheder ligge inde med mere end 2.000,- kr. I kontanter. 

Foreningens midler indsættes i bank, og kan hæves mod kvittering af formand/næstformand eller kasserer.
Investeringer på mere end 8.000,- kr. Skal forelægges på generalforsamlingen.  

§ 10. Opløsningen af foreningen.

Stk. 1

 

Foreningen kan kun opløses efter vedtagelse, på to hinanden følgende generalforsamlinger, med tre – fem eller syv ugers mellemrum. Mindst to tredjedel af de fremmødte medlemmer skal stemme herfor.

  

Stk. 2

 

Ved foreningens opløsning skal samtlige effekter sælges ved en intern auktion. 

Stk. 3

 

Et eventuelt kontant overskud fordeles blandt de medlemmer der har været medlem af foreningen i mindst et år. 
Fordelingen af de kontakte midler, besluttes på de to generalforsamlinger, der afholdes i forbindelse med opløsning.

 

§ 11. Ferielotteriet

Stk. 1

 

Ferielotteriet er et lotteri, der kan købes af enhver.

Lotterinumre giver samtidig status som passivt medlem af foreningen.

Stk. 2

Prisen er 10,- kr. pr lotterinummer pr. Måned.
Kontingentet opkræves halvårligt med termin i januar og juli. 

Stk. 3

Hvis en lotterist er i restance med mere en tredive dage, deltager nummeret ikke i trækningen, med mindre der foreligger aftale om betaling med kasserer. 
Ellers erklæres nummeret for ledigt uden yderligere varsel og kan sælges til anden side. 

Stk. 4 

Under trækning, som foretages senest ved udgangen af hver måned forløb i foreningens lokale. Enten Kasserer, Formand eller næstformand samt yderligere 2 vidner skal være tilstede. 

Stk. 5

Trækningen omfatter en månedlig trækning. 

Gevinsternes antal og størrelse udsendes sammen med opkrævning til ferie lotteriet. Der udbetales maksimalt firs procent af det spillede beløb.

Stk. 6

Der ophænges vinderlister følgende steder:

Tjenestestederne samt folkelokalet i Helsingør samt i foreningens lokale.

Træningsliste kan hvis det ønskes tilsendes sammen med en halvårlige kontingentopkrævning. 
Vindernumre offentliggøres også på hjemmesiden.    

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tillæg til vedtægterne vedtaget på generalforsamlingen 17-03-2019

Rygepolitik

Der vil være rygeforbud ved alle Helsingør-Bussen arrangementer, herunder bestyrelsesmøder og dette gælder både toilet-køkken og klublokale.

Rygning skal foregå udendørs.

Ved længerevarende møder, skal der indlægges rygepauser.

Ved private arrangementer, er det arrangør der bestemmer om der er rygeforbud.

Forbud gælder ikke ved håndværker arbejde og rengøring.

Vedtægter revideret på generalforsamlingen 

17. marts 2019